نمایشگاه صنعت آبیاری کشاورزی در شهر همدان

با توجه به برگزاری
نمایشگاه صنعت آبیاری کشاورزی در شهر همدان ، از کلیه فروشندگان و دست اندرکاران الکتروپمپ های شناور دعوت بعمل می آید تا از غرفه این شرکت بازدید بعمل آورند.

photo5967299786241583971