نکات ضروری در استفاده از الکترو پمپ های شناور

• در موقع حمل و نقل مواظب باشید که الکترو پمپ به ویژه محور آنها در اثر ضربه آسیب نبیند و طناب به محور آنها انداخته نشود.
• الکترو پمپ همواره باید به صورت عمودی باشد و در جای خشک ، تمیز و حرارت معمولی نگهداری شود.
• الکترو پمپ برای مدت طولانی نباید بدون استفاده باقی بماند ، چون در اثر رطوبت و گرد خاک احتمال دارد محور آنها گیر کرده باشد.
• محور الکتروموتور و پمپ شناور قبل از نصب باید از نظر حرکت طولی ( بالا ، پایین رفتن ) و چرخیدن بررسی گردد تا از درست بودن آنها اطمینان حاصل شود .
• قبل از نصب الکترو پمپ شناور در چاه باید از بزرگ بودن قطر چاه نسبت به قطر الکترو پمپ و عمودی بودن چاه اطمینان حاصل شود .
• قبل از نصب دو عدد در پوش برنزی بالای الکترو موتور را باز کرده و آن را با آب آشامیدنی پر و بعد از گذشت نیم ساعت مجددا با کمی آب الکترو موتور را لبریز نمائید.
• قبل از کوپله کردن الکترو موتور به طور بی باری راه اندازی شده تا از صحت کار کرد و جهت گردش آن ( بر خلاف عقربه های ساعت ) اطمینان حاصل شود .
• توصیه می گردد کوپله الکترو پمپ در محل نصب در مکان مسطح و سخت به صورت عمودی انجام گیرد و از توری پمپ حتما استفاده شود .
• در موقع کوپله قسمت حلقوی محوری پمپ با کوپلینگ کاملا مماس شده و پیچ کوپلینگ مر بو ط به پمپ در جای خود قرار گیرد و حرکت طولی و چرخش الکترو پمپ کوپله شده بررسی گردد .
• چون یاتاقانها الکترو پمپ شناور با آب روان کاری خنک کاری می شود هرگز نباید بدون آب کار کند .
• برای جلو گیری از خشک (بدون آب ) کار کردن پمپ توصیه می شود سطح آب توسط شناور کنترل شود.
• آب پمپاژ نباید حاوی مواد جامد یا لجنزار باشد.
• فاصله زمانی بین روشن و خاموش کردن الکترو پمپ نباید کمتر از 4 دقیقه باشد و فاصله زمانی بین حالت ستاره – مثلث نباید از 4 ثانیه تجاوز کند .
• در مو قع مفصل بندی ضمن ایزوله کامل از مواد سیل استفاده کرده و قبل از آن از سالم بودن کابلهای الکترو موتور و چاه اطمینان حاصل نمائید .
• برای بستن کابلها به تابلو راه اندازی از کابلشو استفاده گردد.
• تو صیه می شود کوپله ، نصب و راه اندازی الکترو پمپ شناور توسط افراد ماهر و متخصص انجام گیرد .
• تو صیه می شود الکترو پمپ شناور در چاه حداقل هر 10 روز یکبار و هر بار 3 الی 5 دقیقه کار کند .