1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20160606_113913
20160606_113913
20160606_130713
20160606_130713
20160606_131909
20160606_131909
20160606_175039
20160606_175039
20160606_175752
20160606_175752
untitled-1
untitled-1
untitled-11
untitled-11
untitled-21
untitled-21
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
95-12-16
نمایشگاه همدان مورخ 11 بهمن 96
نمایشگاه همدان مورخ 11 بهمن 96
افتتاح نمایشگاه صنعت آب و کشاورزی همدان
افتتاح نمایشگاه صنعت آب و کشاورزی همدان
بازدیدکنندگان غرفه شرکت میراب کشت نیک نام
بازدیدکنندگان غرفه شرکت میراب کشت نیک نام
کوچکترین بازدید کننده از غرفه فرات در نمایشگاه
کوچکترین بازدید کننده از غرفه فرات در نمایشگاه
استقبال بازدیدکنندگان از غرفه الکتروپمپ های شناور فرات
استقبال بازدیدکنندگان از غرفه الکتروپمپ های شناور فرات
استقبال بازدیدکنندگان ازغرفه الکتروپمپهای شناور فرات درروز سوم نمایشگاه
استقبال بازدیدکنندگان ازغرفه الکتروپمپهای شناور فرات درروز س...
حضور معاون وزیر کشاورزی در غرفه نمایشگاه
حضور معاون وزیر کشاورزی در غرفه نمایشگاه